Landje Robot Instructieset

De Landje robot heeft zijn eigen set van opdrachten die je hem kunt geven, een instructie-set. Met deze instructies kun je de robot eenvoudig besturen.

Elke programma voor een Landje Robot moet beginnen met de volgende instructies. Deze instructies hoef je niet te begrijpen. Je kunt deze instructies gewoon boven aan elke robot programma plakken.

#include <LandjeRobot.h>

// Aansluitingen van de robot motors.
const int motor[2][4] = {
 {2, 3, 4, 5}, {6, 7, 8, 9}
} ;

// Aansluitingen van de lijn sensoren
const int lineSensors[2] = { 10, 11 } ;
// Lichte vloer met donker lijnen = true
// Donkere vloer met lichte lijnen = false 
const bool lineSensorInverse = true;

// Omtrek van de wielen in cm
const int wheelRadiusMM = 21 ;
// Afstand tussen de wielen in cm
const int trackWidthMM = 98 ;

// Aansluiting van de ultrasoon sensor
int ultraPin = 13 ;

// Aansluiting van de servo
int servoPin = 14 ;

// Aansluiting van het led 
int mouthledPin = 15 ;

// Aansluiting van de mode schakelaar
int switchPin = 0 ;

LandjeRobot landjerobot(motor, LandjeRobotMotorController::STEPMODE::FULL_STEP, wheelRadiusMM , trackWidthMM, lineSensors, lineSensorInverse, ultraPin, servoPin, mouthledPin, switchPin) ;

Deze instructies moeten voor de functie setup() in het programma geplaatst worden. Knip en plak deze instructies voor aan ieder programma dat je voor de robot schrijft.

De robot instructie set

De Landje robot heeft verschillende eigen instructies. Je hebt instructies om te bewegen, te draaien of bijvoorbeeld om de afstand te meten. Deze instructies geeft je aan de Landje Robot die deze instructies dan weer opvolgd. In het eerste gedeelte van het programma zie je als laatste regel staan.

LandjeRobot landjerobot(motor, LandjeRobotMotorController::STEPMODE::FULL_STEP, wheelRadiusMM , trackWidthMM, lineSensors, lineSensorInverse, ultraPin, servoPin,mouthledPin) ;

Met deze lange instructie wordt de robot ingesteld. Na het uitvoeren van deze regel kun je de variabele landjerobot gebruiken om instructies aan de robot te geven. Je geeft een instructie door aan de variabele landjerobot de instructie te plakken. Je plakt een instructie aan landjerobot door middel van een punt. Bijvoorbeeld;

landjerobot.talk(5) ;

Het plakken van een instructie achter de variabele landjerobot, noem je het geven van een instructie. Als er dus ergens staat ‘geef de instructie move’ programmeer je dus landjerobot.move(). In de volgende paragraaf leer je meer over alle speciale instructies die de Landje robot begrijpt.

De Landje robot instructieset

De Landje robot heeft verschillende instructies. Bij sommige instructies kun of moet je iets extra’s aan de instructie doorgeven. Als je de robot wilt laten bewegen kun je bijvoorbeeld vertellen welke richting hij moet op rijden. Het iets extra’s doorgeven aan een instructie noemen we doorgeven. Je geeft dus aan de instructie move door welke richting hij op moet rijden.

landjerobot.move(LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD) ;

Met LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD geef je aan de landjerobot door dat het vooruit moet bewegen. Het engelse woord FORWARD betekent vooruit, DIRECTION betekent richting. Je vertelt LandjeRobot robot dus dat hij in de DIRECTION FORWARD moet bewegen.

Wat je aan de robot doorgeeft heet parameter. Aan elke instructie kan geen, één of meerdere parameters worden doorgegeven. Hoeveel en welke parameters je kan doorgeven verschilt per instructie.

Bij sommige instructies mag je sommige parameters opgegeven, maar hoeft dit niet. Als je de instructie move opgeeft mag je de parameter wachten opgeven, maar het hoeft niet. Je mag dus de instructie landerobot.move(LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD,10) geven maar ook landerobot.move(LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD). Bij de eerste instructie zal de robot 10 centimeter vooruit gaan rijden. Bij de tweede instructie zal de robot net zolang vooruit blijven rijden totdat je de instructie geeft om te stoppen. Als je een parameter niet opgeeft zal een waarde gekozen worden. Deze gekozen waarde noemt men de standaard waarde. Voor de parameter afstand is dit oneindig (∞).

Als je in deze handleiding de parameter voor instructies opzoekt is er één waarde voor een parameter onderstreept. Dit is de waarde welke voor de parameter gekozen zal worden als je de parameter niet doorgeeft aan de instructie. Kijk eens bij de instructie move, daar staat dat de waarde ‘∞’ onderstreept. Het teken ‘∞’ betekend oneindig. Als je de parameter afstand niet opgeeft blijft de robot oneindig doorrijden.

Instructies kunnen ook een waarde teruggeven. Als een instructie een waarde teruggeeft staat dit bij de instructie in de handleiding vermeld. De instructie doIMove heeft geen parameters, maar geeft wel een waarde terug. Als de robot beweegt krijg je true, anders false.

Instructies

detectLine

Omschrijving

Geeft aan of er een lijn op de vloer wordt gedetecteerd

Syntax

detectLine() ;

Parameters

geen

Geeft terug

Type Waarde Opmerkingen
LandjeRobot::LINE::NONE
LandjeRobot::LINE::LEFT
LandjeRobot::LINE::RIGHT
LandjeRobot::LINE::BOTH
NONE geeft aan dat er geen lijn gedetecteerd wordt. Bij BOTH wordt zowel links als rechts een lijn gedetecteerd

Voorbeeld


if (landjerobot.detectLine() != LandjeRobot::LINE::NONE) {
  Serial.println("Er is een lijn gedetecteerd") ;
}

doIMove

Omschrijving

Geeft aan of de robot beweegt.

Syntax

doIMove() ;

Parameters

geen

Geeft terug

Type Waarde Opmerkingen
bool true Deze waarde wordt teruggegeven als de robot aan het bewegen is
bool false Als de robot niet beweegt wordt deze waarde teruggeveven

Voorbeeld

// beweeg de robot vooruit
landjerobot.move(LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD) ;

if (landjerobot.doIMove()) {
  Serial.println("Ik beweeg!") ;
}

doITalk

Omschrijving

Geeft aan of de robot aan het praten is.

Syntax

doITalk() ;

Parameters

geen

Geeft terug

Type Waarde Opmerkingen
bool true Deze waarde wordt teruggegeven als de robot aan het praten is
bool false Als de robot niet praat wordt deze waarde teruggeveven

Voorbeeld

// Laat de robot praten voor 60 seconden
landjerobot.talk(60) ;

if (landjerobot.doITalk()) {
  Serial.println("Ik praat!") ;
}

look

Omschrijving

Laat de robot in een richting kijken

Syntax

look( richting ) ;

Parameters

Parameter Type Waarden Opmerkingen
richting LandjeRobot::LOOK::FORWARD
LandjeRobot::LOOK::LEFT
LandjeRobot::LOOK::RIGHT
LandjeRobot::LOOK::FAR_LEFT
LandjeRobot::LOOK::FAR_RIGHT

Kijkrichtingen van de robot

Geeft terug

niets

Voorbeeld

// Kijk naar links
landjerobot.look(LandjeRobot::LOOK::LEFT) ;

measureDistance

Omschrijving

Meet de afstand van de robot tot een ander object

Syntax

measureDistance() ;

Parameters

geen

Geeft terug

Type Waarde Opmerkingen
int 2..400 Afstand in centimeters

Voorbeeld

int gemetenAfstand = 0 ;
// Meet de afstand van de robot tot een ander object
gemetenAfstand = landjerobot.measureDistance() ;

Serial.print("Gemeten afstand ") ;
Serial.print(gemetenAfstand) ;
Serial.println(" cm") ;

mode

Omschrijving

Geeft aan in welke stand de mode schakelaar staat.

Syntax

mode() ;

Parameters

geen

Geeft terug

Type Waarde Opmerkingen
int 1 Schakelaar staat in stand 1
int 2 Schakelaar staat in stand 2

Voorbeeldif (landjerobot.mode() == 1) {
  Serial.println("Mode 1") ;
} else {
  Serial.println("Mode 2") ;
}

mouthClosed

Omschrijving

Laat de robot zijn mond ‘dicht’ doen door het led-je uit te zetten

Syntax

mouthClosed() ;

Parameters

geen

Geeft terug

niets

Voorbeeld

// Laat de robot zijn mond dicht doen
landjerobot.mouthClosed();

mouthOpen

Omschrijving

Laat de robot zijn mond ‘open’ doen door het led-je aan te zetten

Syntax

mouthOpen() ;

Parameters

geen

Geeft terug

niets

Voorbeeld

// Laat de robot zijn mond open doen
landjerobot.mouthOpen();

move

Omschrijving

Laat de robot in een richting bewegen

Syntax

move( richting ) ;
move( richting , afstand) ;
move( richting , afstand, wachten) ;

Parameters

Parameter Type Waarden Opmerkingen
richting LandjeRobot::DIRECTION::STOP
LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD
LandjeRobot::DIRECTION::BACKWARD
afstand int 0.. De afstand die bewogen moet worden in centimeters
wachten bool true
false
Wacht (true) met het uitvoeren van de volgende instructie totdat de opgegeven afstand is afgelegd

Geeft terug

niets

Voorbeeld

// beweeg de robot vooruit
landjerobot.move(LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD) ;

// beweeg de robot 10cm achteruit
landjerobot.move(LandjeRobot::DIRECTION::BACKWARD,10) ;

// beweeg de robot 20cm vooruit en wacht 
// totdat de opgegeven afstand is afgelegd
landjerobot.move(LandjeRobot::DIRECTION::FORWARD,20,true) ;

talk

Omschrijving

Laat de robot ‘praten’ door een lichtje in de mond te laten knipperen.

Syntax

talk( duur ) ;

Parameters

Parameter Type Waarden Opmerkingen
duur int 0..∞ Aantal seconden dat de robot ‘praat’

Geeft terug

niets

Voorbeeld

// Praat 7 seconden
landjerobot.talk(7);

turn

Omschrijving

Laat de robot in een bepaalde richting draaien

Syntax

turn( richting ) ;
turn( richting , hoek) ;
turn( richting , hoek, wachten) ;

Parameters

Parameter Type Waarden Opmerkingen
richting LandjeRobot::TURN::STRAIGHT
LandjeRobot::TURN::LEFT
LandjeRobot::TURN::RIGHT
De draairichting van de robot. De waarde STRAIGHT laat de robot weer recht voor- of achteruit rijden
hoek int 0..360
90
Het aantal graden dat de robot moet draaien. Een hoek van 90 graden is een rechte hoek
wachten bool true
false
Wacht (true) met het uitvoeren van de volgende instructie totdat de opgegeven afstand is afgelegd

Draairichtingen van de robot

Geeft terug

niets

Voorbeeld

// draai de robot naar links
landjerobot.turn(LandjeRobot::TURN::LEFT) ;

// laat de robot een rondje rechtsom draaien
landjerobot.turn(LandjeRobot::TURN::RIGHT,360) ;

Arduino instructies

Arduino instructies zijn voor alle Arduino computers, dus niet speciaal voor deze robot. Waar je bij Landje Robot instructies landjerobot. voor de instructie moet typen, hoeft en kan dit niet voor Arduino instructies. Bij Arduino instructies gebruik je gewoon de instructienaam.

Wil je meer instructies leren van de Arduino, dan kun je een kijkje nemen in de Arduino Language Referece.

delay

Omschrijving

Wacht een aantal milliseconden. Duizend (1000) milliseconden is gelijk aan 1 seconde.

Syntax

delay( duur ) ;

Parameters

Parameter Type Waarden Opmerkingen
duur int 0..∞ Aantal milliseconden dat er gewacht wordt.

Geeft terug

niets

Voorbeeld

// Wacht twee seconden
delay(2000) ; 

random

Omschrijving

Geef een willekeurig getal

Syntax

random( kleinste getal, grootste getal ) ;

Parameters

Parameter Type Waarden Opmerkingen
kleinste getal int 0..∞ Kleinste waarde dat als willekeurg getal terugegeven kan worden
grootste getal int 0..∞ Grootste waarde dat als willekeurg getal terugegeven kan worden

Geeft terug

Type Waarde Opmerkingen
long - Een willekeurig getal gelijk of groter dan het opgegeven kleinste getal en gelijk of kleiner dan het opgegeven grootste getal.

Het type long is niet uitgelegd. Maar voor de robot mag je ook het type int gebruiken.

Voorbeeld

// Geef een willeurig getal,
// groter of gelijk aan 10 en
// kleiner of gelijk aan 20
int a = random(10,20) ;